Klas ki disponib

Se yon klas ki aprann ou renmen tet ou, ki se baz devlop man yon moun. Egzanp kijan klas sa ka ede'w, yon moun fè tout vi li ap etidye, li entelijan. Men yon moun kraze konfidans li, fè li rayi tèt li. Depi lè sa tout rèv li kraze. Klas la ka ede'l vin gen plis konfidans nan tèt li e plis renmen Ayisyen parèy li.

Kisa ou pral aprann nan klas sa:

 • Kisa Renmen Tèt Ou Vle Di
 • Benefis Le'w Renmen Tèt Ou
 • Enkonvenyans Le'w Pa Renmen Tèt Ou
 • Ki Jan Ou Renmen Tet Ou
 • Egzesis konsyans
 • Mezire Siksè Ou Nan Renmen Tèt Ou
 • Egzesis pou travay an gwoup

  

  

Se yon klas ki aprann ou renmen sitwayen Ayisyen'w, ki se dezyèm baz devlopman yon moun. Ou pral sòti nan klas sa plis renmen Ayisien sitwayen'w, ki pra'l ede'w pouse chanjman pi vit e byen nan travay ansanm.

Kisa ou pral aprann nan klas sa:

 • Kisa Renmen Sitwayen'w Vle Di
 • Benefis Le'w Renmen Sitwayen'w
 • Enkonvenyans Le'w Chwazi Pa Renmen Sitwayen'w
 • Ki Jan Ou Renmen Sitwayen'w
 • Egzesis konsyans
 • Mezire Siksè'w Nan Renmen Sitwayen'w
 • Egzesis pou travay an gwoup

 

 Se yon klas ki aprann ou renmen lang Ayisyen an . Sa se twazyèm baz la. Pa gen gran peyi ki depann nan lang yon lòt peyi pou li avanse. Apre klas la wap vin konprann poukisa pou renmen e itilize Kreyol kom lang ofisyel ou pou'w ka endepandan nan tout lot kategori apre batay pou bout te a

Kisa m'ap aprann nan klas sa:

 • 1. Kisa Renmen Lang Ayisyen An Vle Di
 • 2. Benefis Le'w Renmen Lang Ayisyen An
 • 3. Enkonvenyans Le'w Pa Renmen et Itilize Kreyòl la, Lang Pa'w La
 • 4. Ki Jan Ou Renmen Kreyòl la, Lang Pa'w La
 • 5. Egzesis konsyans
 • 6. Mezire Sikse'w nan Renmen Lang Ayisyen an, Lang Pa'w La
 • Egzesis pou travay an gwoup
  

Se yon klas ki aprann ou renmen peyi'w, ki se katriyèm baz devlop man yon moun. Le'w komanse konbine renmen tet ou, renmen sitwayen'w, renmen lang ou ak renmen peyi'w eben ou komanse pral ateri nan staj tout lot gran peyi ap fonsyone. Ou komanse ap mete staj pou yon solidarite nasyonal ke tout lot peyi pral mete ajenou devan.

Kisa m'ap aprann nan klas sa:

 • Kisa Renmen Peyi'w Vle Di
 • Benefis Le'w Renmen Peyi'w
 • Enkonvenyans Le'w Pa Renmen Peyi'w
 • Ki Jan Ou Renmen Peyi'w
 • Egzesis konsyans
 • Mezire Sikse'w Nan Renmen Peyi'w
 • Egzesis pou travay an gwoup

  

Se yon klas ki aprann ou devlope konfyans, ki se senkyèm baz devlop man yon moun. Se etap ki pemet ou pa fe bak nan lot baz ou te ranmase yo. Trayizon koute chè, li bay anpil moun soufrans e li fe nou fe bak. Devlope konfyans ede'w kreye yon chenn pou konekte at tout fre'w ak se'w pou toujou avanse ak konfidans.

Kisa m'ap aprann nan klas sa:

 • Kisa Devlope Konfyans Nan Mitan Nou Vle Di
 • Benefis Le'w Devlope Konfyans Nan Mitan Nou
 • Konsekans Le'w Pa Devlope Konfyans Nan Mitan Nou
 • Ki Jan Ou Renmen Tet Ou
 • Egzesis konsyans
 • Mezire Sikse'w Nan Devlope Konfyans Nan Mitan Nou
 • Egzesis pou travay an gwoup

  

Se yon klas ki aprann ou defann la verite san ou pa pe'l, ki se sizyem baz devlop man yon moun. W'ap vin konprann poukisa moun manti, konsekans yon manti ka fe sou plizye jenerasyon nan fe'l fe bak. W'ap vin konprann poukisa li enpotan pou pa kale oubyen pa rayi yon moun ki chwazi bay verite, menm si li pa fe'w plezi. Verite ak konfyans mache ansanm, san yo, se ankouraje w'ap ankouraje moun bay manti.

Kisa m'ap aprann nan klas sa:

 • Kisa Defann La Verite Epi Pa Pè'l Vle Di
 • Benefis Lè'w Defann La Verite Epi Pa Pè'l
 • Konsekans Lè'w Pa Defann La Verite Epi ou Pè'l
 • Ki Jan Ou Defann La Verite Epi ou Pa Pè'l
 • Egzesis konsyans
 • Mezire Sikse'w Nan Defann La Verite Epi Pa Pè'l
 • Egzesis pou travay an gwoup
  

Se yon klas ki aprann ou kijan pou ede lot moun vin onet, ki se setyem baz devlop man yon moun. Se wol nou tout pou nou ede yonn ak lot vin onet. Se yon karakte ki soti andedan e fok nou pa dekouraje fre ak se nou le yo onet. Dekouraje moun vin onet lakoz sitwayen vin rayi tet li, rayi sitwayen parey li, rayi peyi'l. Dekouraje moun vin onet se ankouraje yon moun ba'w manti.

Kisa m'ap aprann nan klas sa:

 • Kisa Ede Yon Ak Lòt Vin Onèt Vle Di
 • Benefis Le'w Ede Yon Ak Lòt Vin Onèt
 • Enkonvenyans Le'w Pa Ede Yon Ak Lòt Vin Onèt
 • Ki Jan Ou Ede Yon Ak Lòt Vin Onèt
 • Egzesis konsyans
 • Mezire Sikse'w Nan Ede Yon Ak Lòt Vin Onèt
 • Egzesis pou travay an gwoup

Se yon klas ki aprann ou tounen yon moun yo paka fe tonbe nan koripsyon, ki se wityèm baz devlop man yon moun. Koripsyon se rezilta yon moun fe lekontre de tout lot baz yo. Koripsyon se rayi tet ou, sitwayen'w, peyi'w epi viv nan manti. Yon grenn moun ki tonbe nan koripsyon ka koze milyon moun soufri oubyen mouri nan espas senkant an

Kisa m'ap aprann nan klas sa:

 • Kisa Tounen Yon Sitwayen Yo Paka Koronpi Vle Di
 • Benefis Le'w Tounen Yon Sitwayen Yo Paka Koronpi
 • Enkonvenyans Le'w Tounen Yon Sitwayen Yo ka Koronpi
 • Ki Jan Ou Tounen Yon Sitwayen Yo ka Koronpi
 • Egzesis konsyans
 • Mezire Sikse'w Nan Tounen Yon Sitwayen Yo Paka Koronpi
 • Egzesis pou travay an gwoup

Se yon klas ki aprann ou jwi benefis padone, ki se nevyem baz devlopman yon moun. W'ap vin konprann padone se pa febles jan sosyete fe'w konprann. W'ap vin lebere tet ou pou ka avanse, le ou avanse wap ede lot moun avanse tout. Sa ka bay anpil benefis ekonomik e sosyal

Kisa m'ap aprann nan klas sa:

 • Kisa Jwi Benefis Lè'w Padone Vle Di
 • Benefis Le'w Jwi Benefis Padone
 • Enkonvenyans Le'w Pa Jwi Benefis Padone
 • Ki Jan Ou Jwi Benefis Padone
 • Egzesis konsyans
 • Mezire Sikse'w Nan Jwi Benefis Lè'w Padone
 • Egzesis pou travay an gwoup

Se yon klas ki aprann ou travay ansanm ak tou diferans lot moun genyen, ki se denye baz devlop man yon moun. L'ap difisil pou komanse e kontiye travay ansanm san ou pa komanse lot klas yo anvan. Rayisans, bay manti, koripsyon se toujou rasin ki anpeche komanse travay ansanm, ale we kontinye travay ansanm. Klas sa ak tout lot yo pral pemet ou leve yon gwo defi kote w'ap ka travay ansanm ak sitwayen'w pou 20-30 an san pwoblem. Nou pral we kijan travay ansanm pou yon bon bout tan, san enteripsyon, pral kreye benefis ki ka dire menm pou mil an.

Kisa m'ap aprann nan klas sa:

 • Kisa Ki Travay Ansanm Ak Tout Diferans Nou Genyen Vle Di
 • Benefis Travay Ansanm Ak Tout Diferans Nou Genyen
 • Enkonvenyans Lè Nou Pa Travay Ansanm Ak Tout Diferans Nou Genyen
 • Ki Jan Nou Travay Ansanm Ak Tout Diferans Nou Genyen
 • Egzesis konsyans
 • Mezire Sikse'w Nan Travay Ansanm Ak Tout Diferans Nou Genyen
 • Egzesis pou travay an gwoup